K01447 SurveyFeb 19   R01027 SurveyFeb 18   P01050 SurveyFeb 14  
V00446 SurveyFeb 13   P01047 SurveyFeb 12   V00444 SurveyFeb 10  
P01048 SurveyFeb 09   V00445 SurveyFeb 07   P00564 SurveyFeb 05  
T00755 SurveyFeb 03   K01446 SurveyFeb 02   V00444 SurveyFeb 01  
N02475 SurveyJan 31   N02287 SurveyJan 29   G00427 SurveyJan 27  
D08202 SurveyJan 26   H00082 SurveyJan 25   V00443 SurveyJan 24  
P01045 SurveyJan 23   R00140 SurveyJan 22   V00442 SurveyJan 20  
N14308 SurveyJan 19   C01315 SurveyJan 17   N03091 SurveyJan 16  
T00413 SurveyJan 15   N07181 SurveyJan 14   H00141 SurveyJan 13  
F00057 SurveyJan 12   V00441 SurveyJan 09   N10425 SurveyJan 05  
V00440 SurveyJan 04   D03303 SurveyJan 02   V00439 SurveyJan 01