N02103 SurveyMar 03   N14535 SurveyMar 02   N16356 SurveyFeb 28  
K01618 SurveyFeb 24   V00501 SurveyFeb 22   V00613 SurveyFeb 18  
S00114 SurveyFeb 16   V00612 SurveyFeb 15   N16821 SurveyFeb 14  
V00604 SurveyFeb 13   N04386 SurveyFeb 11   X13912 SurveyFeb 10  
P01113 SurveyFeb 09   D08188 SurveyFeb 08   H01058 SurveyFeb 07  
P00080 SurveyFeb 06   P01112 SurveyFeb 04   M00129 SurveyFeb 03  
P01012 SurveyFeb 02   R01376 SurveyJan 30   M00128 SurveyJan 29  
R01032 SurveyJan 28   M00127 SurveyJan 27   N04385 SurveyJan 26  
N03142 SurveyJan 25   N04386 SurveyJan 24   S00113 SurveyJan 23  
D00890 SurveyJan 22   P01012 SurveyJan 20   K00532 SurveyJan 18  
N00921 SurveyJan 16   H01057 SurveyJan 15   N16029 SurveyJan 13  
D02345 SurveyJan 12   N08005 SurveyJan 11   N16296 SurveyJan 10  
D08284 SurveyJan 09   N11695 SurveyJan 07   N16714 SurveyJan 06  
G00397 SurveyJan 05   N18371 SurveyJan 04