N11281 SurveyNov 26   N01277 SurveyNov 25   T01078 SurveyNov 24  
H01070 SurveyNov 22   D05628 SurveyNov 21   N14644 SurveyNov 20  
R00895 SurveyNov 13   V00189 SurveyNov 12   K01635 SurveyNov 11  
M00151 SurveyNov 10   P00683 SurveyNov 06   S00135 SurveyNov 03  
N13358 SurveyOct 31   N13361 SurveyOct 30   T01093 SurveyOct 29  
T00135 SurveyOct 27   N12502 SurveyOct 25   R00121 SurveyOct 24  
H01056 SurveyOct 23   T01097 SurveyOct 22   F00165 SurveyOct 21  
S00133 SurveyOct 20   R01288 SurveyOct 18   K01540 SurveyOct 17  
G00115 SurveyOct 16   N04163 SurveyOct 15   N17227 SurveyOct 14  
S00132 SurveyOct 11   T01094 SurveyOct 09   N12908 SurveyOct 06  
T01095 SurveyOct 05   T01093 SurveyOct 04   N15190 SurveyOct 03  
V00502 SurveyOct 02   N11129 SurveyOct 01   E01085 SurveySep 28  
T01089 SurveySep 26   T01088 SurveySep 25   T01086 SurveySep 24  
T01085 SurveySep 22   T01084 SurveySep 21   T01077 SurveySep 20  
T01083 SurveySep 19   T01077 SurveySep 18   T01082 SurveySep 17  
T01077 SurveySep 16   K01633 SurveySep 15   M00148 SurveySep 10  
E00492 SurveySep 03   K01632 SurveyAug 27   N10557 SurveyAug 26  
K01076 SurveyAug 25   F00162 SurveyAug 24   N15520 SurveyAug 19  
S00126 SurveyAug 18   V00437 SurveyAug 16   E00492 SurveyAug 15  
S00124 SurveyAug 14   K01630 SurveyAug 13   K01629 SurveyAug 12  
A00650 SurveyAug 11   N00110 SurveyAug 09   H01069 SurveyAug 07  
F00158 SurveyAug 06   S00122 SurveyAug 05   N17680 SurveyAug 04  
M00145 SurveyAug 03   S00121 SurveyAug 01   M00144 SurveyJul 28  
H01068 SurveyJul 25   M00143 SurveyJul 22   M00142 SurveyJul 21  
M00140 SurveyJul 20   N05545 SurveyJul 11   F00157 SurveyJul 10  
F00155 SurveyJul 09   F00154 SurveyJul 08   K01623 SurveyJul 06  
M00139 SurveyJul 02   D04672 SurveyJun 29   P01117 SurveyJun 28  
E01701 SurveyJun 27   P01120 SurveyJun 26   N00873 SurveyJun 25  
M00136 SurveyJun 24   V01000 SurveyJun 22   S00120 SurveyJun 21  
P01120 SurveyJun 19   S00119 SurveyJun 18   N11274 SurveyJun 17  
S00118 SurveyJun 16   D02320 SurveyJun 15   H01067 SurveyJun 14  
M00135 SurveyJun 11   N02958 SurveyMay 28   P01119 SurveyMay 24  
A00750 SurveyMay 22   D02266 SurveyMay 21   N17209 SurveyMay 18  
H01054 SurveyMay 13   N03915 SurveyMay 10   N16716 SurveyMay 05  
H01066 SurveyMay 02   N06337 SurveyApr 30   N17621 SurveyApr 28  
N00180 SurveyApr 23   N15148 SurveyApr 20   P01117 SurveyApr 18  
P01116 SurveyApr 16   S00116 SurveyApr 14   P01115 SurveyApr 13  
R01791 SurveyApr 11   N13284 SurveyApr 10   P01114 SurveyApr 09  
V00468 SurveyApr 08   P01114 SurveyApr 07   R00213 SurveyApr 05  
V00616 SurveyApr 04   N04264 SurveyApr 03   R00776 SurveyApr 02  
N14127 SurveyApr 01   V00618 SurveyMar 30   N12066 SurveyMar 29  
V00619 SurveyMar 28   G00078 SurveyMar 26   D03377 SurveyMar 25  
V00618 SurveyMar 22   C00863 SurveyMar 20   N15747 SurveyMar 17  
N15279 SurveyMar 16   V00617 SurveyMar 15   N00930 PictureMar 12  
V00615 SurveyMar 11   K01409 SurveyMar 09   N15098 SurveyMar 05  
V99999 SurveyMar 04   N02103 SurveyMar 03   N14535 SurveyMar 02  
N16356 SurveyFeb 28   K01618 SurveyFeb 24   V00501 SurveyFeb 22  
V00613 SurveyFeb 18   S00114 SurveyFeb 16   V00612 SurveyFeb 15  
N16821 SurveyFeb 14   V00604 SurveyFeb 13   N04386 SurveyFeb 11  
X13912 SurveyFeb 10   P01113 SurveyFeb 09   D08188 SurveyFeb 08  
H01058 SurveyFeb 07   P00080 SurveyFeb 06   P01112 SurveyFeb 04  
M00129 SurveyFeb 03   P01012 SurveyFeb 02   R01376 SurveyJan 30  
M00128 SurveyJan 29   R01032 SurveyJan 28   M00127 SurveyJan 27  
N04385 SurveyJan 26   N03142 SurveyJan 25   N04386 SurveyJan 24  
S00113 SurveyJan 23   D00890 SurveyJan 22   P01012 SurveyJan 20  
K00532 SurveyJan 18   N00921 SurveyJan 16   H01057 SurveyJan 15  
N16029 SurveyJan 13   D02345 SurveyJan 12   N08005 SurveyJan 11  
N16296 SurveyJan 10   D08284 SurveyJan 09   N11695 SurveyJan 07  
N16714 SurveyJan 06   G00397 SurveyJan 05   N18371 SurveyJan 04