P01012 SurveyJan 20   K00532 SurveyJan 18   N00921 SurveyJan 16  
H01057 SurveyJan 15   N16029 SurveyJan 13   D02345 SurveyJan 12  
N08005 SurveyJan 11   N16296 SurveyJan 10   D08284 SurveyJan 09  
N11695 SurveyJan 07   N16714 SurveyJan 06   G00397 SurveyJan 05  
N18371 SurveyJan 04